ssl certificates sub

Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain và tạo file CSR trên server

Nội DungFile CSR, SSL là gì?Hướng dẫn tạo file CSR.1. Tạo thư mục chứa file SSL.2. Tạo file key với độ dài 2048 bit.3. Tạo file CSR.4. Dùng Winscp lấy key và CSR file.Hướng dẫn cài đặt SSL cho domain.1. Cài đặt Nginx.2. Tạo RSA private key.3. Đổi tên file từ server.temp.key thành server.key.4. Xóa file server.temp.key.5. […]

Read More