instance odoo centos sub

Hướng dẫn tạo nhiều instance Odoo trên server centos

Instance Odoo Centos?

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nhiều instance odoo centos trên server Centos.

Cách tạo nhiều instance Odoo trên server debian mình đã hướng dẫn, các bạn có thể xem lại tại đây.

Hướng dẫn tạo nhiều instance Odoo trên server debian.

1. Tạo thư mục chứa file config.

sudo mkdir /etc/openerp

2. Tạo file config.

nano /etc/init.d/tên-file-config.conf

Bạn copy nội dung sau bỏ vào file config:

[options]
; This is the password that allows database operations:
; admin_passwd = admin
db_host = ip-server
db_port = 5432
db_user = user-db-postgresql
db_password = password-db
addons_path = thư mục chứa addon odoo
;Log settings
logfile = thư mục chứa file log
log_level = error
xmlrpc_port = port

Các bạn có thể tham khảo thêm các thuộc tính cho file config tại Odoo documentation.

3. Tạo file service.

nano /etc/init.d/tên-file-service

Bạn copy nội dung sau bỏ vào file service:

#!/bin/bash
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network
BE_AGENT_EXE=thư mục chứa addon odoo/openerp-server
BE_AGENT_CFG=/etc/openerp/tên-file-config.conf
BE_AGENT_LOG=thư-mục-chứa-file-log/tên-file-config.log
user=user-trong-server
prog='openerp-server'
start() {
echo -n $"Starting $prog: "
daemon --user=openerp --check bkupexec $BE_AGENT_EXE >> $BE_AGENT_LOG 2>&1 -c $BE_AGENT_CFG $OPTIONS < /dev/null > $BE_AGENT_LOG &
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && touch $BE_AGENT_LOG
return $RETVAL
}
stop() {
echo -n $"Shutting down $prog: "
killall python
RETVAL=$?
echo
#[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/bkupexec
[ $RETVAL -eq 0 ] &&
return $RETVAL
}
# See how we were called.
case "$1" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
status)
status bkupexec
RETVAL=$?
;;
restart|reload)
stop
start
RETVAL=$?
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
RETVAL=3
esac
exit $RETVAL

4. Phân quyền file service và file config.

sudo chown user-trong-server: /etc/openerp/tên-file-config.conf

sudo chmod 640 /etc/tên-file-config.conf

chmod 755 /etc/init.d/tên-file-service

chown root: /etc/init.d/tên-file-service

5. Bật, tắt service.

service tên-file-service start/stop/restart/status

Lưu ý:

Khi bạn gặp lỗi : [Errno 98] Address already in use.

Bạn khắc phục theo các bước sau:

Gõ các câu lệnh sau:

ps-ef | grep openerp-server

Tìm dòng có chữ: python ./openerp-server

sudo kill -9 - number-id

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách cài đặt Odoo trên server Centos. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới.
Cảm ơn các bạn theo dõi.

One thought to “Hướng dẫn tạo nhiều instance Odoo trên server centos”

Comments are closed.