Odoo

Hướng dẫn cài đặt odoo instance trên server debian.

Odoo (Openerp) là gì?.

Odoo(openerp) là một hệ thống hoạch định doanh nghiệp, hiểu một cách ngắn gọn nhất là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, kết nối mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp với nhau để tổ chức điều hành nhằm khai thác tối đa nguồn lực của doanh nghiệp.

Hướng dẫn cài đặt Odoo (Openerp) trên server debian.

1Update source list của debian bằng câu lệnh sau.

sudo apt-get update

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản root thì không cần gõ sudo.

2. Upgrade source list.

sudo apt-get upgrade

3. Cài đặt các thư viện python cần thiết cho odoo (openerp).

sudo apt-get install python-dateutil python-docutils python-feedparser python-jinja2 python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako python-mock python-openid python-psycopg2 python-psutil python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing python-reportlab python-simplejson python-tz python-unittest2 python-vatnumber python-vobject python-webdav python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-zsi poppler-utils python-pip python-pyPdf python-passlib python-decorator

4. Cài đặt các package cần thiết.

sudo apt-get install gcc python-dev mc bzr python-setuptools python-babel python-feedparser python-reportlab-accel python-zsi python-openssl python-egenix-mxdatetime python-jinja2 python-unittest2 python-mock python-docutils lptools make python-psutil python-paramiko poppler-utils python-pdftools antiword

5. Cài đặt Postgresql.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-9.3

6. Tạo database user.

sudo su postgres
postgres@openerp-desktop:/$ createuser -s openerp
postgres@openerp-desktop:/$ createuser -s system_name
postgres@openerp-desktop:/$ exit

7. Tạo user và Group.

sudo adduser --system --home=/opt/openerp --group openerp

8. Cài đặt Gdata.

cd /opt/openerp
sudo wget http://gdata-python-client.googlecode.com/files/gdata-2.0.17.tar.gz
sudo tar zxvf gdata-2.0.17.tar.gz
sudo chown -R openerp: gdata-2.0.17
sudo -s
cd gdata-2.0.17/
python setup.py install
exit

9. Lấy bản cài đặt từ GIT.

git clone https://github.com/odoo/odoo.git --branch 8.0 
sudo chown -R openerp: odoo-8.0

10. Tạo thư mục chứa addon và phân quyền.

sudo mkdir custom-addons test-addons
sudo chown -R openerp: custom-addons
sudo chown -R openerp: test-addons

11. Tạo thư mục chưa file log.

sudo mkdir /var/log/openerp
sudo chown -R openerp:root /var/log/openerp

12. Chỉnh sữa file config.

sudo cp /opt/openerp/odoo-8.0/debian/openerp-server.conf /etc/openerp-server.conf
sudo chown openerp: /etc/openerp-server.conf
sudo gedit /etc/openerp-server.conf
#Copy and paste below content in config file , write correct addons paths
[options]
; This is the password that allows database operations:
admin_passwd = PASSWORD
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = False
addons_path = /opt/openerp/odoo-8.0/addons
;Log settings
logfile = /var/log/openerp/openerp-server.log
log_level = error
xmlrpc_port = 8069

13. Tạo service.

sudo cp /opt/openerp/odoo-8.0/openerp-server /etc/init.d/openerp-server
sudo chmod 755 /etc/init.d/openerp-server
sudo chown root: /etc/init.d/openerp-server

14. Bật service.

/etc/init.d/openerp-server start

15. Chạy trên Web browser.

http://ipserver:xmlrpc_port

Bạn có thể tham khảm thêm tại đây

Kết Luận.

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách cài đặt Odoo trên server Debian. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới.
Cảm ơn các bạn theo dõi.

 

One thought to “Hướng dẫn cài đặt odoo instance trên server debian.”

Comments are closed.