Linux host trong Nagios Monitoring Server banner sub

Hướng dẫn cách thêm các Linux Host trong Nagios Monitoring Server

Linux Host trong Nagios Monitoring Server là gì?

Linux Host trong Nagios Monitoring Server là các server cần được giám sát. Bên trong các server có các thông tin, các chương trình cần được giám sát, ví dụ như tình trạng RAM, CPU…

Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn cách cài đặt NRPE plugin cho các server. Bài viết này mình tiếp tục hướng dẫn cách thêm các linux host trong Nagios Monitoring Server.

Hướng dẫn trên Nagios Monitoring Server.

1. Tạo file host.cfg và service.cfg.

Để thêm linux host trong Nagios Monitoring Server bạn cần tạo 2 file host.cfgservice.cfg trong /usr/local/nagios/etc/.

cd /usr/local/nagios/etc/
touch hosts.cfg
touch services.cfg

2. Sữa file Nagios.cfg.

vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Thêm vào cuối file 2 dòng sau:

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/hosts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/services.cfg

3. Chỉnh sữa file host.cfg.

vi /usr/local/nagios/etc/hosts.cfg

Thêm vào nội dung sau đây.

## Default Linux Host Template ##
define host{
name                            linux-box               ; Name of this template
use                             generic-host            ; Inherit default values
check_period                    24x7       
check_interval                  5      
retry_interval                  1      
max_check_attempts              10     
check_command                   check-host-alive
notification_period             24x7   
notification_interval           30     
notification_options            d,r    
contact_groups                  admins 
register                        0                       ; DONT REGISTER THIS - ITS A TEMPLATE
}
## Default

define host{
use                             linux-box               ; Inherit default values from a
host_name                       codegiday                          ; The name we're giving to
alias                           Debian                ; A longer name for the server
address                         5.175.142.66            ; IP address of Remote Linux host
}

4. Chỉnh sữa file service.cfg.

vi /usr/local/nagios/etc/services.cfg

Thêm vào nội dung sau đây:

define service{
use                     generic-service
host_name               codegiday
service_description     CPU Load
check_command           check_nrpe!check_load
}
define service{
use                     generic-service
host_name               codegiday
service_description     Total Processes
check_command           check_nrpe!check_total_procs
}
define service{
use                     generic-service
host_name               codegiday
service_description     Current Users
check_command           check_nrpe!check_users
}
define service{
use                     generic-service
host_name               codegiday
service_description     SSH Monitoring
check_command           check_nrpe!check_ssh
}
define service{
use                     generic-service
host_name               codegiday
service_description     FTP Monitoring
check_command           check_nrpe!check_ftp
}

5. Chỉnh sữa file commands.cfg.

vi /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

Thêm vào cuối file nội dung sau:

###############################################################################
# NRPE CHECK COMMAND
#
# Command to use NRPE to check remote host systems
###############################################################################
define command{
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

6. Kiểm tra lỗi và restart service.

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

service nagios restart

7. Vào giao diện web kiểm tra.

http://ip-nagios-monitoring-server/nagios/

Usernamepassword mình đã tạo trong bài viết trước các bạn có thể tham khảo tại đây.

Mình sẽ được giao diện như thế này.

Linux Host trong Nagios Monitoring Server Sub1
Linux Host trong Nagios Monitoring Server
Linux Host trong Nagios Monitoring Server Sub2
Linux Host trong Nagios Monitoring Server 2
Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách thêm Linux host trong Nagios Monitoring Server. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới. Nếu bài viết có nhiều sai sót xin các bạn góp ý
Cảm ơn các bạn theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

13 − 13 =