crontab backup

Hướng dẫn tự động crontab backup database trên server debian

Tự động backup database là gì?

Bài viết sẽ hướng dẫn cách thực hiện việc crontab backup database định kì vào khoản thời gian quy định.Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.

Các bạn có thể sử dụng crontab backup để backup các database của Odoo

Hướng dẫn tự động backup databse.

1. Truy cập vào hệ thống.

Bạn nên truy cập vào hệ thống bằng tài khoản root để tạo một nơi lưu trữ các database đã được backup.

2. Tạo thư mục chứa file database backup.

mkdir /path/to/folder-file-backup

3. Tạo crontab backup file script để chạy.

cat > backupscript.sh
timeslot=`date '+%Y%m%d%H%M'`
PGPASSWORD=password pg_dump -i -h host -p port -U username -F c -b -v -f "/mnt/erlins/Lgal.One Database Backup/Daily/Mon/PROD$timeslot.backup" database

Lưu ý:

password : Password của postgresql.
host: Địa chỉ Ip của host.
port: Port của postgresql.
username: username của user database.
database: tên database muốn backup.

4. Phân quyền cho file vừa tao.

chmod 750 backupscript.sh

5. Kiểm tra script.

sh ~/backupscript.sh

6. Tạo Crontab để tự động backup.

crontab –e

Copy nội dung sau:

* 21 * * * cd /root/ && sh backupscript.sh >> /var/log/script_output.log 2>&1 #Run at 18:10 everyday
* 22 * * 6 cd /root/ && sh backupscript.sh >> /var/log/script_output.log 2>&1 #Run Friday at 18:10 every week
* 23 1 * * cd /root/ && sh backupscript.sh >> /var/log/script_output.log 2>&1 #Run at 18:10 the first of every month

Kết luận:

Mình vừa giới thiệu đến các bạn cách cài đặt tự động backup database trên server Debian. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại comment chia sẽ bên dưới.
Cảm ơn các bạn theo dõi.