notification popup odoo 9 sub

Hướng dẫn cách tạo notification popup odoo 9

Nội DungNotification popup odoo 9 là gì?Hướng dẫn cách thực hiện.Tạo model.Tạo file notification.py với model notification với nội dung sau:Tạo file notification_view.xml để tạo view cho model trên.Tạo controllerTạo file main.py để lấy dữ liệu show lên trên popup.Tạo PopupTạo một file style.css để tạo CSS cho popup.Tạo một file pop_up.js để tạo popup.Tạo một […]

Read More